Skip to main content

Strach przed
ukłuciem?

Strach przed
ukłuciem?

Warunki użytkowania

Wstęp

Niniejsza witryna internetowa i jej zawartość (Witryna) stanowią własność Aspen Pharma Ireland Limited Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie 02-823, ul. Salsy 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000975221, NIP: 526-31-16-808, REGON: 52235494600000 (“Aspen”) i są obsługiwane przez Pharmaway Dorota Ziomek-Niziurska, ul. Księżarskiego 4; 30-376 Kraków, REGON: 122900522 NIP: 8732296139 (Pharmaway).
Wchodząc do Witryny lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na postanowienia, warunki, informacje i wyłączenia odpowiedzialności zawarte w niniejszych Warunkach użytkowania oraz Polityce prywatności, a także w innych treściach w Witrynie (zwanych dalej łącznie Warunkami użytkowania), jak również zgadza się ich przestrzegać. Korzystanie z niniejszej Witryny podlega Warunkom użytkowania. Aspen zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie bez uprzedzenia. W związku z powyższym zachęcamy, aby regularnie sprawdzać Warunki użytkowania publikowane w Witrynie. Odniesienia do Witryny w niniejszych Warunkach użytkowania dotyczą naszej strony i jej zawartości.

Obowiązujące prawo

Warunki użytkowania podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej i należy je interpretować zgodnie
z tym prawem. Użytkownik zgadza się podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polska. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Warunków użytkowania zostanie uznane
za nieważne, nielegalne lub niewykonalne, takie postanowienie należy ignorować w zakresie, w jakim jest ono nieważne, nielegalne lub niewykonalne, a pozostałe postanowienia Warunków użytkowania zachowują pełną moc prawną. Aspen nie składa żadnych oświadczeń dotyczących zgodności zawartości Witryny z prawami obowiązującymi w krajach innych niż Polska. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszych Warunkach użytkowania, są zastrzeżone.

Dane medyczne i zdrowotne

Niniejsza witryna internetowa może zawierać ogólne informacje dotyczące różnych chorób i ich leczenia. Treści w Witrynie są udostępniane wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych
i edukacyjnych, a wszelkie wyrażone w niej opinie nie stanowią opinii lekarzy, ani nie są przez nich potwierdzane. Nie stanowią one porad medycznych lub zdrowotnych, ani nie zastępują porad fachowych pracowników ochrony zdrowia. Przed rozpoczęciem nowego programu leczenia lub podjęciem działań na podstawie jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszej Witrynie, należy zawsze zasięgnąć porady fachowego pracownika ochrony zdrowia dotyczącej danej choroby lub problemów natury zdrowotnej. Informacje zawarte w niniejszej Witrynie są udostępniane wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych w Polsce. Aspen nie udziela i nie może udzielać konsumentom lub pacjentom żadnych porad medycznych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących swojej choroby lub jej leczenia, należy skontaktować się ze swoim lekarzem lub fachowym pracownikiem ochrony zdrowia.

Materiały przesyłane przez użytkowników witryny

Przesyłając materiały na którykolwiek z naszych serwerów, np. za pośrednictwem wiadomości e-mail lub Witryny, użytkownik potwierdza, że: (a) takie materiały nie będą zawierać żadnych elementów niezgodnych z prawem lub nienadających się w inny sposób do publikacji, m.in. materiałów obraźliwych i (lub) uwłaczających; (b) przed przesłaniem materiałów dołoży uzasadnionych starań, aby zeskanować swoje urządzenie i usunąć z niego wszelkie wirusy lub inne elementy zanieczyszczające lub szkodliwe; (c) podczas korzystania z Witryny będzie przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawnych i nie będzie korzystać z Witryny w celu wysyłania lub przekazywania spamu.

Zastrzeżenie prawne i odpowiedzialność

Aspen podjęła kroki w celu zapewnienia rzetelności i aktualności informacji zawartych
i udostępnianych w Witrynie w chwili ich publikacji, jednak Aspen, w zakresie dozwolonym przez prawo, nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub wady informacji. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, Aspen, jej spółki powiązane, a także członkowie ich zarządów, ich pracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy:
1. nie składają żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących działania Witryny, dostępu użytkowników do Witryny lub wyników takiego dostępu, bądź informacji, treści, materiałów lub produktów w Witrynie, oraz
2. nie gwarantują, że funkcje Witryny będą działać nieprzerwanie lub bezbłędnie, że wszelkie wady zostaną usunięte, lub że serwer, który przechowuje i przekazuje treści użytkownikom jest wolny od wirusów lub innych szkodliwych elementów.
Z zastrzeżeniem niepodlegającej wyłączeniu odpowiedzialności za naruszenie warunków lub gwarancji dorozumianych w przepisach prawnych i w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, w żadnym wypadku (w szczególności w przypadku jakiegokolwiek czynu lub zaniedbania ze strony Aspen, jej spółek powiązanych, a także członków ich zarządów, ich pracowników, przedstawicieli i podwykonawców) Aspen, jej spółki powiązane, a także członkowie ich zarządów, ich pracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód, m.in. jakichkolwiek szkód pośrednich, przypadkowych, specjalnych i (lub) wtórnych, bądź utraty zysków wynikających z użytkowania lub dostępu do Witryny, bądź braku możliwości użytkowania lub uzyskania dostępu do Witryny, bądź wynikających z jakichkolwiek towarów lub usług dostarczanych przez Aspen, bądź związanych z takimi towarami lub usługami. Aspen nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, zaniedbania, przerwy, usunięcia, wady, opóźnienia w funkcjonowaniu lub transmisji, awarie linii telekomunikacyjnych, wirusy komputerowe, usterki, bezprawne interwencje, oszustwa, awarie techniczne, kradzież lub zniszczenie, bądź bezprawny dostęp do lub zmiany jakichkolwiek informacji przekazywanych przez użytkownika Witryny. O ile nie stwierdzono inaczej, zdjęcia osób zamieszczone w Witrynie są zdjęciami modeli i są wykorzystywane wyłącznie w celach demonstracyjnych.

Przejęcie odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność Aspen i jej spółek powiązanych (podmioty zabezpieczone) z tytułu wszelkich roszczeń, odpowiedzialności, strat, szkód, kosztów (w tym kosztów prawnych) lub uzasadnionych wydatków, jakie podmioty zabezpieczone mogą ponieść, wynikających bezpośrednio lub pośrednio z naruszenia niniejszych Warunków użytkowania przez użytkownika.

Własność intelektualna i ograniczenia dotyczące korzystania z treści

Witryna podlega prawu autorskiemu zgodnie z prawem polskim, Polityką Grupy Dotyczącą Komunikacji Cyfrowej i Dopuszczalnego Korzystania. Witryna zawiera znaki towarowe, a także utwory chronione prawem własności intelektualnej i prawem autorskim, które stanowią własność Aspen i osób trzecich. Z wyjątkiem bezpośredniego celu przeglądania, uzyskiwania dostępu do lub korzystania z Witryny w ramach prywatnego użytku użytkownika lub w innym celu wskazanym w Witrynie lub niniejszych Warunkach użytkowania, użytkownik nie może powielać, udostępniać publicznie, dostosowywać, przekazywać, rozpowszechniać ani przechowywać żadnych treści Witryny, ani też włączać jakichkolwiek części Witryny do innej witryny internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody Aspen.

Zamknięcie i wyłączenie dostępu do Witryny

Aspen zastrzega sobie prawo, według własnego wyłącznego uznania, do zmiany treści Witryny, zmiany łączy do innych stron internetowych zamieszczonych w Witrynie lub wyłączenia dostępu do Witryny w każdej chwili i bez uprzedzenia. Nie ograniczając stosowania innych postanowień niniejszych Warunków użytkowania, Aspen nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z wykonania takich praw. Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności Aspen i powyższy obowiązek przejęcia odpowiedzialności przez użytkownika zachowują moc prawną po takim zamknięciu Witryny.

INFORMACJA O LEKU

EMLA PLASTER (Lidocainum + Prilocainum), 25 mg + 25 mg, plaster leczniczy. Jeden plaster leczniczy o powierzchni około 10 cm2, zawiera 25 mg lidokainy (Lidocainum) i 25 mg prylokainy (Prilocainum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: makrogologlicerolu hydroksystearynian. Wskazania do stosowania: Miejscowe znieczulenie skóry: przed nakłuciem i cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi do badań; przed powierzchownymi zabiegami chirurgicznymi (w obrębie skóry); u dorosłych, a także u dzieci i młodzieży.
Podmiot odpowiedzialny: Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia.

Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego z 05.2022.
Data przygotowania informacji o leku: 01.2023.

Stopka informacyjna: Znaki Towarowe są własnością lub przedmiotem licencji udzielonej przedsiębiorstwom Aspen Group. © 2023 przedsiębiorstwa Aspen Group lub ich licencjodawca. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacji w Polsce udziela: Aspen Pharma Ireland Limited Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział w Polsce, ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa, Tel/Fax: +48 22 290 36 47, www.aspenpharma.eu. Informacja medyczna 24/7 w języku polskim: +48 22 104 21 00; e-mail: aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk.

Data przygotowania materiału: 01.2023
Data ważności materiału: 01.2025