Skip to main content

Strach przed
ukłuciem?

Strach przed
ukłuciem?

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Firma Aspen Pharma Ireland Limited Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział w Polsce oraz podmiot odpowiedzialny Aspen Pharma Trading Limited (Aspen) uznaje i szanuje prywatność innych osób. Aspen Pharma Trading Limited obejmuje spółkę Aspen Pharma Ireland Limited Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie 02-823, ul. Salsy 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000975221, NIP: 526-31-16-808, REGON: 52235494600000 (“Aspen”). Aspen Pharma Trading Limited obejmuje spółkę z siedzibą w Irlandii, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24. Niniejsza polityka opisuje, jak będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników, zarządzać nimi i chronić je.

Jakie dane gromadzimy i przechowujemy?

Aspen może gromadzić i przechowywać dane osobowe przekazane przez użytkowników wymagane w celu prowadzenia swojej działalności, (I) w celu realizacji usług lub udzielania informacji, (II) w celu udzielania użytkownikom pomocy w sprawach dotyczących naszych produktów i usług, (III) w celu ulepszania naszych produktów i usług oraz lepszego zrozumienia preferencji użytkowników dotyczących takich produktów i usług oraz (IV) w celu realizacji naszych obowiązków prawnych. Użytkownik może odmówić podania swoich danych osobowych firmie Aspen, jednak w takim przypadku Aspen może nie być w stanie dostarczać mu usług lub informacji. Aspen nie gromadzi, nie przechowuje, nie wykorzystuje ani nie ujawnia danych wrażliwych (np. informacji na temat rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań politycznych lub religijnych, płci, daty urodzenia lub zdrowia), chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę lub gdy prawo tego wymaga. Możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać dane wrażliwe, np. informacje na temat zdrowia użytkownika lub jego dziecka, jeśli przekazał on nam takie dane w kontekście uzyskania dodatkowych informacji dotyczących stosowania produktu leczniczego, zgłoszenia wady jakościowej lub działania/ zdarzenia niepożądanego.

Administratorem danych osobowych zebranych w związku z przyjęciem zgłoszenia jest Aspen Pharma Trading Limited. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. Nr 1182) i mogą zostać wykorzystane przez kompetentne działy Aspen w celu przetworzenia zapytania, udzielenia informacji medycznej, monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych, zapewnienia jakości oraz do celów szkoleniowych. Jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą również zostać przekazane odpowiednim instytucjom ochrony zdrowia. Podanie danych osobowych przez osoby zobowiązane do dokonywania zgłoszeń niepożądanych działań produktów leczniczych jest obowiązkowe i wynika z przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) oraz innych przepisów prawa. W przypadku pozostałych osób podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

Jak wykorzystujemy i ujawniamy informacje?

Aspen może wykorzystywać dane osobowe przekazywane przez użytkowników w związku z wyżej wymienionymi celami. Aspen może również zezwolić na przekazywanie takich informacji osobom trzecim w podobnym celu. Aspen może ujawnić dane osobowe (z wyjątkiem danych wrażliwych) swoim dostawcom, podwykonawcom, przedstawicielom lub partnerom zarówno w Polsce jak i za granicą:
• aby zrealizować cel, dla którego zostały one przekazane lub
• w przypadku gdy, zgodnie z prawem, musimy lub możemy ujawniać takie informacje

Aspen może ujawniać takie informacje swoim spółkom powiązanym zarówno w Polsce jak i za granicą, w tym również jednostce dominującej Aspen, tj. Aspen Pharmacare Holdings Limited w Republice Południowej Afryki. Aspen podlega wymogom obowiązkowej sprawozdawczości i może ujawniać dane wrażliwe organom regulacyjnym, zagranicznym spółkom powiązanym Aspen w Irlandii i Republice Południowej Afryki i (lub) osobom trzecim prowadzącym taką sprawozdawczość lub wymagającym jej nadzoru w imieniu Aspen i zgodnie z prawem.

Dostęp do danych, ich korekta i bezpieczeństwo

Aspen podejmuje uzasadnione środki w celu zapewnienia rzetelności, kompletności i aktualności gromadzonych danych. Użytkownik może zawsze uzyskać dostęp do swoich danych osobowych
i poprosić o ich skorygowanie. Ponadto może w każdej chwili wnioskować o usunięcie swoich danych osobowych. Wszelkie takie wnioski należy składać, kontaktując się z nami bezpośrednio. Aspen podejmuje uzasadnione środki w celu ochrony danych osobowych przed nadużyciem, manipulacją lub utratą, a także nieuprawnionym dostępem, zmianą lub ujawnieniem.

Dane dotyczące strumienia kliknięć

Podczas każdych odwiedzin w Witrynie nasz serwer gromadzi pewne anonimowe dane dotyczące strumienia kliknięć (ang. click-stream data), np. typ przeglądarki i systemu użytkownika, adres strony internetowej, z której użytkownik przeszedł do Witryny i strony internetowej, na którą przeszedł
po odwiedzinach w Witrynie, data i godzina odwiedzin użytkownika oraz adres IP serwera użytkownika. Aspen może gromadzić takie informacje dla celów statystycznych, aby ustalić, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Witryny i poruszają się po niej, m.in. liczbę trafień, częstotliwość i czas trwania odwiedzin, najczęstsze czasy trwania sesji. Możemy wykorzystywać takie informacje w celu dokonywania ocen i poprawy wydajności naszej Witryny.

Pliki cookie

Plik cookie to informacja, którą nasz serwer sieci Web może wysłać do urządzenia użytkownika podczas jego odwiedzin w naszej Witrynie. Plik cookie jest przechowywany w urządzeniu użytkownika, ale nie identyfikuje go, ani nie przekazuje nam żadnych informacji o jego komputerze. Plik cookie umożliwia rozpoznanie użytkownika podczas jego ponownych odwiedzin w naszej Witrynie oraz koordynację jego dostępu do poszczególnych stron Witryny. Korzystamy z plików cookie, aby dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych treści i zapewnić im lepszą obsługę podczas odwiedzin w naszej Witrynie. W większości przeglądarek internetowych można usunąć pliki cookie z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie pliki cookie lub otrzymywać ostrzeżenia przed zapisaniem plików cookie na komputerze. Aby wybrać którąś z powyższych opcji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi swojej przeglądarki lub wejść na ekran pomocy, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

W przypadku wyłączenia obsługi plików cookie użytkownik nadal będzie miał dostęp do naszej Witryny, jednak niektóre jej funkcje mogą nie działać tak dobrze, jak w przypadku włączonej obsługi plików cookie.

Łącza do innych stron internetowych

Aspen może udostępniać łącza do innych stron internetowych. Po kliknięciu takich łączy użytkownik opuszcza naszą Witrynę i nie ponosimy odpowiedzialności za żadną z takich stron internetowych, ich zawartość lub wykorzystywanie przez nie danych osobowych użytkownika. Zalecamy zapoznać się z politykami prywatności takich stron internetowych.

Kontakt

Prosimy o kontakt z nami w przypadku skarg dotyczących nieprzestrzegania przez Aspen niniejszej polityki lub obowiązujących przepisów dotyczących prywatności danych. Aspen rozpatrzy skargę
i odpowie na nią w uzasadnionym terminie. Ponadto prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących przekazanych Aspen danych osobowych.

Informacja medyczna 24/7
tel.: +48 22 104 21 00 (nr płatny)
tel.: 00 800 121 1566 (nr bezpłatny)
e-mail: aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Aspen Pharma Ireland Limited Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział w Polsce

ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa
tel.: +48 22 290 36 47
www.aspenpharma.com
www.aspenpharma.eu

Korzystając z Witryny i (lub) przekazując nam swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie takich danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

INFORMACJA O LEKU

EMLA PLASTER (Lidocainum + Prilocainum), 25 mg + 25 mg, plaster leczniczy. Jeden plaster leczniczy o powierzchni około 10 cm2, zawiera 25 mg lidokainy (Lidocainum) i 25 mg prylokainy (Prilocainum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: makrogologlicerolu hydroksystearynian. Wskazania do stosowania: Miejscowe znieczulenie skóry: przed nakłuciem i cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi do badań; przed powierzchownymi zabiegami chirurgicznymi (w obrębie skóry); u dorosłych, a także u dzieci i młodzieży.
Podmiot odpowiedzialny: Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia.

Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego z 05.2022.
Data przygotowania informacji o leku: 01.2023.

Stopka informacyjna: Znaki Towarowe są własnością lub przedmiotem licencji udzielonej przedsiębiorstwom Aspen Group. © 2023 przedsiębiorstwa Aspen Group lub ich licencjodawca. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacji w Polsce udziela: Aspen Pharma Ireland Limited Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział w Polsce, ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa, Tel/Fax: +48 22 290 36 47, www.aspenpharma.eu. Informacja medyczna 24/7 w języku polskim: +48 22 104 21 00 (nr płatny); 008001211566 (nr bezpłatny); e-mail: aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk.

Data przygotowania materiału: 01.2023
Data ważności materiału: 01.2025